Maturitní ples Sportovního gymnázia

MP_11

Pro studenty čtvrtého ročníku Sportovního gymnázia v Pardubicích

 

Talentovky na jedničku

prij

Pondělí 10.1.2011 byl pro sedm dívek a čtyři chlapce

Přijímací řízení 2011/2012

Do 30. 11. 2010 je třeba odevzdat (poslat doporučeně) přihlášky ke studiu na naší škole!

1. kolo přijímacího řízení
- 1. termín 10. 1. 2011
- 2. termín 11. 1. 2011.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru: Gymnázium se sportovní přípravou,
kód oboru: 79-42-K/41 bude 80 studentů.

Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří úspěšně vykonají talentovou zkoušku a zkoušky z českého jazyka a matematiky, v pořadí daném počtem získaných bodů (součet talentová a přijímací zkouška).

K přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky budou připuštěni pouze uchazeči, kteří úspěšně vykonají talentovou zkoušku (nebudou celkově hodnoceni nedostatečně).

Rozsah učiva ZŠ k přijímacím zkouškám:

Matematika
- operace se zlomky
- mocniny, odmocniny a operace s nimi
- absolutní hodnota čísla
- zjednodušit výraz a určit podmínky, kdy má smysl
- řešení lineárních rovnic
- řešení soustav lineárních rovnic
- slovní úlohy
- obvody a obsahy rovinných útvarů
- Pythagorova věta a její užití
- procenta
- základní algebraické vzorce

pomůcky: bez tabulek, bez kalkulačky

Český jazyk
- oprava chybného textu, diktát
- pravopis hláskotvorných skupin (mě – mně, pravopis s – z, y – i ve shodě, vzory pod. a příd. jmen, velká písmena)
- rozbor věty jednoduché
- přetvořit souvětí ve větu jednoduchou a naopak
- drobné stylistické úpravy textu
- věta jednočlenná – určení
- podstatná jména pomnožná a hromadná
- synonyma – náhrada v textu
- poznat vedlejší větu

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

 


I v letošním roce budeme pořádat přípravné kurzy z matematiky, českého jazyka a sportovní přípravy pro budoucí uchazeče o studium na naší škole. Kurzy z matematiky a českého jazyka budou probíhat v termínech:
5. + 12. + 19. + 26. 11. 2010
3. + 10. + 17. 12. 2010
7. 1. 2011 vždy od 14 – 16 hodin,
kurz ze sportovní přípravy v termínu: 18. 12. 2010 od 9 – 12 hodin.

Přihlášky do kurzu přijímáme poštou, e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky: 466 650 687,  

 Poplatek za kurz činí 500,- Kč. Platbu poukažte na č. ú.: 0272244896/0300 ČSOB, kdy variabilní symbol = datum narození dítěte (př. 01011995).